Facebok sdílet

Existence zla

Sekce:   Home >> Jógananda >> Existence zla


EXISTENCE ZLA

Mnoho biblických interpretů neschopných vyřešit problém jak to bylo možné, aby se zlo zrodilo v Bohu, který je jen dobrý, dospělo k extrému popírání existence zla. Bylo období, kdy jsem věřil, že Satan byl výmysl mysli, ale nyní vím z osobní zkušenosti a přidávám své svědectví ke svědectví Ježíše Krista a bezpočtu jiných, že Satan existuje a je zodpovědný za stvoření zla na zemi a v myslích lidí. Je to univerzální vědomá síla, jejíž jediná touha je udržovat lidstvo spojené s iluzí. Mnohokrát jsem viděl Satana jak se mne pokouší zastrašit záhadným neštěstím tím, že na sebe vzal hmotnou podobu.

Satan je část Božího dramatu

Filosoficky, představuje Satan tvůrčí sílu proudící směrem ven, která stvoření přivádí k jeho projevení. Bez Satana by nebylo stvoření; ani vesmír, ani kosmické drama. Satan je nutný pro Boží drama právě tak jako je nutný ničema ve hře na jevišti, aby ztělesnil zlo. Bez ničemy bychom možná nepocítili nezbytný podnět jak si zamilovat hrdinu, představujícího dobro.

Podobně i zlo a jeho následné bolestné účinky jsou zamýšlené proto, aby v nás probudily lásku k dobru a Bohu. Zlo a dobro existují jen v království máji, duality. Bůh je mimo zlo a dobro. Bůh by Satana mohl zničit během minuty. Ale On by šel proti Svým vlastním zákonům, kdyby to udělal. Bůh věděl, že z Jeho stvoření vyplyne nějaké zlo, ale také věděl, že síla lásky je silnější než lákadla zla a tak se pokouší přitáhnout nás zpět k Sobě a pryč z vlivu Satana.

Původ všeho zla

Někteří intelektuálové, kteří nepopírají existenci zla tvrdí, že zlo nemá původ v objektivní síle jako je Satan, ale vzniká, když člověk podléhá pokušení a jeho opakovaným porušováním během mnoha vtělení si v sobě vytvoří zlé zvyky. Podle tohoto názoru je zlo zcela lidská chyba a ani Bůh ani jiná vědomá zlá síla není za zlo ve světě zodpovědná. Toto hledisko trvá na tom, že zlo je zcela subjektivní, pocházející ze špatného lidského úsudku.

Tento názor neodpovídá na mnoho otázek. Proč miliony bakterií a armády nakažlivých mikroorganismů se tiše pohybují kolem země a snaží se zničit lidské životy? Proč miliony umírají při záplavách a pohromách? Zdá se nemožné, že deset milionů lidí, kteří zahynuli v roce 1931 při povodních a hladomoru v Číně, by všichni trpěli tímto osudem, způsobeným činy v minulých životech.

Vzpomeňte si také na nemoci, které napadají rostliny a zvířata, kte nemají svobodnou vůli a v důsledku toho nemohou přivolat zlo způsobené špatnou karmou. Věčné válčení bakterií a mikroorganismů a chorob a neustálé převraty a pohromy v Přírodě, zřetelně ukazují, že je zde zlá síla, pokoušející se překazit úsilí nekonečného Dobra, aby projevilo Svoji nekonečnou dobrotu v celém stvoření.

Znalost objektivního Satana vysvětluje původ všeho zla, které nemůže být vysvětleno individuální nebo kolektivní subjektivní nevědomostí člověka. Satan může pracovat jako chybné subjektivní vědomí v člověku nebo se může stát objektivním zlem v Přírodě.

Pamatuj : vědomá zlá síla Satana nemůže ovlivnit lidské mysli pokud to mysl nedovolí. Je proto lepší znát všechna lákadla zla a způsoby jak proti nim bojovat než slepě popírat jejich existenci. Jen znalost, ne lhostejnost může způsobit konečné osvobození od vábení Satana.

Dvě oblasti vědomé kosmické energie

Dvě odlišné oblasti vědomé kosmické energie, nebeské a satanské, lze nalézt i v lidském těle a po celém vesmíru. V lidském těle se nebeská oblast prostírá od srdce nahoru až do Kristovského středu mezi obočím. Oblast satanská, oblast smyslů a lidských nižších instinktů je umístěna ve třech spodních centrech dole pod srdcem.

U lidí, kteří nemeditují, padá jejich vědomí z nebeské oblasti směrem dolů od mozku, do oblasti smyslů, která je dělá zranitelnější k lákadlům Satana.

Vesmírem protékají také dvě rozlehlé řeky vědomí, jedna z nich je božská, druhá satanská. O veškeré dobro se stará Bůh, Jeho andělé a osvícení mistři poslaní na Zem, aby probouzeli v lidstvu lásku k Boží dobrotě. O zlo se stará Satan, který používá ohromné houfy zlých duchů, aby provozovali jeho kampaň špatnosti. Obyčejnému člověku se Satan jeví jako subjektivní pokušení jemně ho lákající podle kvality jeho myšlenek a pocitů.

Vzorce dobra zla

Nepopírej existenci objektivní zlé síly, ale buď bdělý k destruktivním vzorcům zlého pokušení uvnitř sebe sama a jako nedokonalostí a bojů v Přírodě. Vidíme, že Ježíš jehož znalost byla zrozená z intuice, nepopíral toto zlo. Ježíš mluvil o vědomém Satanovi, který ho lákal do pouště a pokoušel ho ničivými vzorci zla nastražených bok po boku dobrých vzorců Boha.

Co jsou dobré a zlé vzorce? Jsou to projevy duality neboli kosmické energie proudící směrem ven, které umožnily existenci stvoření. Tak tedy ke každému dobrému vzorci stvořenému Bohem, Satan vytvořil odpovídající vzorec zla. Pro lásku a odpuštění stvořil Satan nenávist a pomstu. Pro moudrost vytvořil Satan nevědomost. Pro klid, nebojácnost, nesobeckost, mír a štěstí, vytvořil Satan neklid, strach, sobectví, zlost a zármutek.

Člověk stojí uprostřed, na jedné straně s Bohem, na druhé straně se Satanem, každý z nich je připravený ho táhnout do jakéhokoliv směru si (člověk) přeje jít. Svědomí, hlas Boha, vždy přivolávající k tomu, co je správné. Pokušení, Satanův hlas, přemlouvající vás, dělat co je špatné.

Pamatuj , že jsi svobodná bytost, obdařená svobodnou vůlí a že Satan tě může ovlivnit jen tehdy, když sám sobě dovolíš podlehnout jeho pokušení. Posiluj své vědomí dobra a v jeho světle zažeň temnotu zla. Zdokonaluj upřímnost k sobě a vlastní dynamické úsilí ti pomůže navždy odstranit vliv satanského klamu v tvém životě.

Meditace – východisko

Meditace je jediný způsob, jak se trvale vymanit ze sítě Satanových klamných představ a navrátit se do tvého pravého domova v Bohu. Nezáleží na tom, jak jsi zaměstnán prací nebo jinými záležitostmi, vždy usiluj o to, vstoupit do vnitřního ticha, aby jsi se sladil s Bohem. Kontakt s Bohem skrze meditaci připomene duši nekončící naplnění blahem a zničení všech semínek pozemských přání. Zaměř se na udržování nejdůležitějšího jednání, každý den mít schůzku s Pánem. Dvakrát během dne vstup do vnitřního ticha.

Když se člověk dostane jednou do hlubokého samadhi (jednoty s Duchem) vnímá Ducha jako jedinou Skutečnost, jedinou, věčně existující substanci. Pak pozná, že existuje pouze stále nový, stále radostný Duch a že Satan je iluze. Před dosažením tohoto povznášejícího stavu musí člověk připustit existenci duality. Bůh a Satan jsou fakta i když ten posledně jmenovaný existuje jen v iluzi a ne ve skutečnosti.

Svoboda přijde hlubokým sladěním sebe sama s milujícím vnitřním Tichem, ne pronášením lichotivých modliteb. Když Satanův vliv v duši naprosto skončí, svobodný oddaný objeví přítomnost stále existujícího, stále vědomého, stále nového blaha. Všechno zlo přestane existovat jako zapomenuté stíny ve vědomí osvíceného oddaného.

Není věčný trest

Lidé nemilují záměrně zlo. Zlo je tu, protože neznají největší uspokojení z dobrých zvyků a nejsou schopni porovnat a zvolit to nejlepší řešení. Jakmile si člověk uvědomí, že zlo slibuje štěstí a výsledkem je jen neštěstí, začíná si skrytě přát svobodu a Boha. Toto přání dobra a svobody je brána, kterou je Bůh znovu zván, aby přišel do života marnotratného syna a přivedl ho do domova svobody. Ani nepochopené zlo nemůže zničit duši člověka, protože je ve své podstatě nesmrtelná a věčně dobrá. Když člověk neustále naslouchá šepotu svědomí v sobě a používá lepší způsoby života, nakonec v sobě objeví věčné dobro a že je stvořen k obrazu Božímu a stane se svobodným.


Paramhansa Jógananda: Kdo a co je Satan

Zdroj: Ananda Worldwide 

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Zpět